ใบอนุณาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1088/2557

คอนซีฟว์พลัสเข้ากันได้ดีกับอสุจิและไข่ของมนุษย์ ไม่ขัดขวางการพัฒนาของตัวอ่อน

คอนซีฟว์พลัส เป็นเจลหล่อลื่นสูตรสำหรับผู้ต้องการมีบุตรที่มี pH และอิเล็กโตรไลท์บาลานซ์ ไม่ทำลายอสุจิ

Code ผลิตภัณฑ์: PEB (lubricant, personal, gamete, fertillization, and embryo compatible) Class II (21 CFR 884.5300)


การพัฒนาเจลหล่อลื่นสูตรใหม่ไม่ทำลายอสุจิ สูตรผสมแร่ธาตุสำคัญที่พบในร่างกาย Ca2+ ไอออนและ Mg2+ ไอออน

Fertility and Sterility, Volume 92, Issue 3, Supplement 1, September 2009, Pages S212-S213

บทนำ

อัตราการมีชีวิตอยู่รอดและการเคลื่อนที่ของอสุจิจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อได้สัมผัสกับเจลหล่อลื่นที่มีวางขายทั่วไป (over-the counter) ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่อไปนี้รวมกัน คือ การมีค่า pH และค่าออสโมลาลิตี้ไม่เหมาะสมต่อการอยู่รอดของอสุจิ และการใส่สารเติมแต่งหลายชนิด ส่งผลให้อสุจิถูกทำลายและอสุจิไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านคอมดลูกได้ จึงส่งผลกระทบต่อโอกาสการตั้งครรภ์

เจลหล่อลื่นสูตรใหม่ผลิตและวางจำหน่ายในชื่อของ Sasmar Conceive Plus® เป็นเจลหล่อลื่นสูตรน้ำที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่สำคัญคือ ไอออนของแคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม (Mg2+) เป็นเจลหล่อลื่นที่มีค่า pH และออสโมลาลิตี้ในระดับที่สมดุลกับของเหลวในเซลล์ร่างกาย คอนซีฟว์พลัสได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีคุณลักษณะเหมือนกับมูกไข่ตก (natural fertile cervical fluids) ใช้เพื่อบรรเทาภาวะช่องคลอดแห้ง และเป็นเจลหล่อลื่นสำหรับคู่สมรสที่กำลังมุ่งมั่นต้องการมีบุตร อ่อนโยนต่อเนื้อเยื่ออ่อน สามารถใช้ได้ทุกวันแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงพยายามตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้คือการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของเจลหล่อลื่นชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า Sasmar Conceive Plus® คอนซีฟว์พลัสเป็นเจลหล่อลื่นที่ไม่ทำลายอสุจิและมีส่วนผสมของแคลเซียมและแมกนีเซียม โดยมีการทำการทดสอบด้วยวิธี in vitro ที่ได้มาตรฐานเพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพของเจล Sasmar Conceive Plus® ในการรักษาให้อสุจิมีชีวิตอยู่รอดและคงความสามารถในการเคลื่อนที่ เปรียบเทียบกับอาหารเลื้ยงเชื้อที่ใช้เป็น control  ซึ่งคู่สมรสที่พยายามตั้งครรภ์มีความต้องการเจลหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนมูกไข่ตก และไม่เป็นอันตรายต่ออสุจิ

ผลการทดลองและข้อสรุป: แร่ธาตุที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกายสองตัวคือ แคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนได้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของเจลหล่อลื่นสูตรน้ำสูตรใหม่ ซึ่งเป็นเจลที่มีค่า pH และค่าออสโมลาลิตี้สมดุลพอเหมาะ เพื่อให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับมูกไข่ตก เป็นเจลหล่อลื่นที่ถูกคิดค้นพัฒนาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ทำลายและไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอสุจิเมื่อเทียบกับอสุจิใน optimum media

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เจลสูตรใหม่ที่ส่วนประกอบของ Ca2+ และ Mg2+ ไม่ขัดขวางกระบวนการปฏิสนธิของไข่ และไม่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาของตัวออ่อนจนถึงระยะบลาสโตซีสต์ ด้วยเหตุนี้ คอนซีฟว์พลัสจึงเป็นเจลหล่อลื่นที่เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวช่วยสำรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร

 วิธีการทดลอง

วิธีการทดลอง in vitro ที่ใช้การศึกษานี้เป็นวิธีจากรายงานในข้อตกลงของการศึกษาวิจัยตามข้อกำหนดมาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก (WHO: World Health Organisation) การทดลองบางส่วนดำเนินการโดยการว่าจ้างผู้วิจัยอิสระโดยทำการทดลองแบบ blind test  ชุด control ของการทดลองทั้งหมดใช้ optimum media

เมื่อได้ผลจากการทดลองแล้ว ประสิทธิภาพของเจลหล่อลื่นสูตรน้ำตัวใหม่ (คอนซีฟว์พลัส) กับข้อมูลการทดลองที่ได้จากชุด control (optimum media) ได้นำมาเปรียบเทียบกัน  

ความรู้เบื้องต้น

  • แคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออนเป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่มีอยู่ในน้ำอสุจิและของเหลวจากปากมดลูก
  • การค้นพบว่าน้ำอสุจิของมนุษย์มีแคลเซียมอยู่ด้วยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1942
  • แคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออนเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการมีชีวิตและการทำงานของอสุจิและไข่
  • ตัวอสุจิมีความจำเป็นต้องใช้แคลเซียมไอออนในการดำเนินปฏิกิริยา acrosome reaction เพื่อทำการเปลียนแปลงขั้นสุดท้ายก่อนมีการปฏิสนธิ

ผลการทดลอง

A. ทดสอบการเคลื่อนที่ของอสุจิ (Human Sperm Motility Assay)

แกน Y: เปอร์เซนต์อสุจิที่แสดงการเคลื่อนที่ใน Optimal Media (สีฟ้า) และเจลคอนซีฟว์พลัส (สีชมพู)

B. ทดสอบการเจริญพัฒนาของตัวอ่อนหนู (Mouse Embryo Assay)

แกน Y: เปอร์เซนต์เอมบริโอที่มีการเจริญพัฒนาจาก 1 เซลล์ไปเป็นระยะ 2 เซลล์ใน Optimal Media (สีฟ้า) และเจลคอนซีฟว์พลัส (สีชมพู)

 

C. ทดสอบความสามารถในการเจาะไข่ของอสุจิ (Ova Penetration Assay) 

แกน Y: จำนวนของไข่ที่ถูกเจาะด้วยสเปิร์มใน Optimal Media (สีฟ้า) และเจลคอนซีฟว์พลัส (สีชมพู)

 

 D. ทดสอบการเคลื่อนที่อสุจิผ่านเนื้อเจล (Lubricant Barrier Assay)

 ภาพ A: เจลคอนซีฟว์พลัส ภาพ B: เจลหล่อลื่นชนิดอื่น

เจลอยู่ทางด้านซ้ายของภาพ น้ำอสุจิอยู่ทางด้านขวา

 

บทสรุป

  • เจลหล่อลื่นคอนซีฟว์พลัส® มีส่วนประกอบของแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เพื่อให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับมูกไข่ตก (natural fertile cervical fluids) เจลคอนซีฟว์พลัสเป็นเจลหล่อลื่นสูตรน้ำที่มีค่า pH และออสโมลาลิตี้สมดุลกับเซลล์ร่างกาย
  • เจลหล่อลื่นคอนซีฟว์พลัส® ไม่สร้างอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของอสุจิ
  • เจลหล่อลื่นคอนซีฟว์พลัส® ไม่ขัดขวางกระบวนการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่ของหนูที่ผ่านการสัมผัสกับเจลมาแล้ว
  • เจลสูตรใหม่ที่มีส่วนผสมของแคลเซียมและแมกนีเซียมไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญพัฒนาของตัวอ่อนจนถึงระยะบลาสโตซีสต์
  • เจลหล่อลื่นสูตรใหม่ที่มีส่วนผสมของแคลเซียมและแมกนีเซียมไม่ทำลายอสุจิ

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้